Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Sk 35:9 Viešpats kalbėjo Mozei, tardamas:
Nu 35:9 And the LORD spake unto Moses, saying,
1Kor 2:15 Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį.
1C 2:15 But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.
Lk 19:46 Jis sakė jiems: "Parašyta: Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne. "
Lu 19:46 Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves.
Apd 27:26 Mus išmes į kokią nors salą. "
Ac 27:26 Howbeit we must be cast upon a certain island.
Žyd 3:10 per keturiasdešimt metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau: "Visuomet jie klysta širdyje; jie nepažįsta mano kelių. "
He 3:10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Jer 36:31 Nubausiu jį, jo palikuonis ir dvariškius už jų nedorumą, užtrauksiu jiems, visiems Jeruzalės gyventojams ir Judo žmonėms visas nelaimes, kuriomis jiems grasinau, nes jie nenorėjo klausyti! ’"
Jer 36:31 And I will punish him and his seed and his servants for their iniquity; and I will bring upon them, and upon the inhabitants of Jerusalem, and upon the men of Judah, all the evil that I have pronounced against them; but they hearkened not.
1Kar 8:1 Saliamono pašaukti visi Izraelio seniūnai ­ visi giminių galvos ir izraelitų protėvių namų vadai ­ susirinko pas karalių Saliamoną Jeruzalėje perkelti Viešpaties Sandoros Skrynios iš Dovydo miesto, tai yra Siono.
1Ki 8:1 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.
1Sam 15:35 Samuelis nebematė daugiau Sauliaus iki savo mirties dienos, tačiau sielojosi dėl Sauliaus, kadangi Viešpats gailėjosi padaręs jį Izraelio karaliumi.
1Sa 15:35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for Saul: and the LORD repented that he had made Saul king over Israel.
1Sam 17:49 Įkišęs ranką į maišelį, Dovydas išsiėmė vieną akmenį, sviedė jį svaidykle ir pataikė filistinui į kaktą. Akmuo įsmigo jam į kaktą, ir jis pargriuvo veidu žemėn.
1Sa 17:49 And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.
Iz 5:23 tiems, kurie išteisinanedorėlį už kyšįir pamina nekaltojo teises!
Isa 5:23 Which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him!
1Pt 4:15 Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis.
1P 4:15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters.
Ef 5:18 Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios.
Ep 5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
Pr 22:3 Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izaoką. Prisiskaldęs malkų deginamajai aukai, jis leidosi kelionėn į vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas.
Ge 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.
Mt 27:62 Kitą dieną, po Pasirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai
Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
Mt 15:16 Jėzus atsakė: "Ar ir jūs vis dar esate be nuovokos? !
Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding?
Įst 26:18 Šiandien ir Viešpats patvirtino, kaip yra tau pažadėjęs, kad tu esi jo branginama tauta, kuri laikysis visų jo įsakymų,
De 26:18 And the LORD hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;
Jn 6:55 Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
Jo 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
Mt 8:16 Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius,
Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:
1Krn 6:1 Levio sūnūs: Geršonas, Kehatas ir Meraris.
1Ch 6:1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
Job 6:12 Nejau mano jėgos ­ akmens stiprumo, o mano trapi prigimtis ­ žalvario?
Job 6:12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass?

Sanctus Corpus Deus