Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Iz 56:12 "Ateikite, ­ sako, ­ aš atnešiu vyno! Paūžkime, gerdami stiprųjį gėrimą; kaip šiandien, taip bus ir rytoj, ir net dar smagiau. "
Isa 56:12 Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink; and to morrow shall be as this day, and much more abundant.
2Kar 15:30 Tada Elos sūnus Ozėjas surengė sąmokslą prieš Remalijo sūnų Pekachą ir, užpuolęs jį, nužudė. Ozėjas tapo karaliumi vietoj jo dvidešimtais Uzijo sūnaus Jotamo metais.
2Ki 15:30 And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son of Remaliah, and smote him, and slew him, and reigned in his stead, in the twentieth year of Jotham the son of Uzziah.
Ps 78:2 Atve´rsiu burną prasmingais pavyzdžiais, ir atskleisiu senųjų amžių paslaptis,
Ps 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:
Pr 34:4 Sichemas prašė ir savo tėvo Hamoro: "Gauk tą mergaitę man žmona. "
Ge 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
Rom 7:16 O jei darau, ko nenoriu, tai pripažįstu, jog įstatymas geras.
Ro 7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
Ps 21:12 Tu priversi juos bėgti savo lankais, nutaikytais jiems tiesiai į veidus.
Ps 21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.
Mt 22:29 Jėzus jiems atsakė: "Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės.
Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
3Jn 1:6 Jie ir paliudijo Bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka.
3J 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
Pr 20:8 Abimelechas atsikėlė anksti rytą, susišaukė visus tarnus ir papasakojo jiems visa, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti.
Ge 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
Iš 5:18 O dabar nešdinkitės prie darbo! Šiaudų jums nebebus duodama, bet vis vien turite padirbti tiek pat plytų. "
Ex 5:18 Go therefore now, and work; for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tale of bricks.
Lk 12:34 Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.
Lu 12:34 For where your treasure is, there will your heart be also.
Ez 41:18 kerubais ir palmėmis tarp kerubų. Kiekvienas kerubas turėjo du veidus:
Eze 41:18 And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces;
Jok 3:15 Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas.
Ja 3:15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
Jer 48:21 Teismas atėjo į Lygumos kraštą ­ į Holoną, Jahacą, Mefaatą,
Jer 48:21 And judgment is come upon the plain country; upon Holon, and upon Jahazah, and upon Mephaath,
2Kar 18:29 Taip kalbėjo karalius: ‘Nesiduokite Ezekijo mulkinami, nes jūsų iš mano rankų išgelbėti jis negali!
2Ki 18:29 Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you out of his hand:
Įst 15:14 Aprūpink jį dosniai iš savo avių kaimenės, iš kluono, iš vynuogių spaudyklos, duodamas iš dosnumo, kuriuo Viešpats, tavo Dievas, yra tave palaiminęs.
De 15:14 Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.
Iz 6:10 Atbukink širdį šios tautos; jų ausys tokios kurčios, jų akys tokios aklos, jog jie negali pamatyti akimisnei išgirsti ausimis, nei suprasti širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. "
Isa 6:10 Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.
Jn 8:17 Ir jūsų Įstatyme parašyta, jog dviejų žmonių liudijimas tikras.
Jo 8:17 It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
Mt 18:25 Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta.
Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
Pat 3:14 Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu.
Pr 3:14 For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

Sanctus Corpus Deus