Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Iš 19:6 bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šiuos žodžius tur`i pasakyti izraelitams. "’
Ex 19:6 And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.
Dan 6:2 Jie buvo atsakingi trims ministrams, o Danielius buvo vienas iš jų. Satrapai privalėjo jiems atsiskaityti, kad karaliui nebūtų jokios žalos.
Da 6:2 And over these three presidents; of whom Daniel was first: that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage.
Jer 27:20 kurių Babilono karalius Nebukadnecaras nepaėmė, ištremdamas Judo karalių Jehojakimo sūnų Jechoniją drauge su Judo ir Jeruzalės diduomene į Babiloną.
Jer 27:20 Which Nebuchadnezzar king of Babylon took not, when he carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem;
Jer 13:14 Sudaužysiu juos vieną į kitą, senus ir jaunus drauge", ­ tai Viešpaties žodis. ­ Nei gailestingumas, nei užuojauta, nei švelnumas ­ niekas manęs nesulaikys, kad jų nesunaikinčiau. ’"
Jer 13:14 And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the LORD: I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them.
1Sam 10:2 Šiandien nuo manęs išėjęs, Benjamino žemėje netoli Rachelės kapo prie Celcacho sutiksi du vyrus, ir jie tau sakys: "Asilės, kurių buvai išėjęs ieškoti, surastos. Dabar tavo tėvas liovėsi rūpintis dėl jų, bet rūpinasi dėl tavęs ir sako: ‘Ką man daryti su sūnumi? ’"
1Sa 10:2 When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?
Mt 21:33 Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo ūkininkams
Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
Pr 20:2 Abraomas sakė apie savo žmoną: "Ji mano sesuo. " Užtat Geraro karalius Abimelechas ją parsigabeno sau.
Ge 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
1Kar 15:21 Išgirdęs apie tai, Baša nustojo tvirtinęs Ramą ir pasiliko Tircoje.
1Ki 15:21 And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building of Ramah, and dwelt in Tirzah.
Ps 65:3 su savo nuodėmėmis. Mūsų kaltės mus palaužia, bet tu jas atleidi.
Ps 65:3 Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Jn 10:18 Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduotiir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęsiš savojo Tėvo. "
Jo 10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
Ps 33:8 Tebijo visa žemė Viešpaties, tegerbia jį visi pasaulio gyventojai.
Ps 33:8 Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Ts 15:16 Tada Samsonas tarė: "Asilo žandikauliu ­krūva ant krūvos! Asilo žandikauliuužmušiau tūkstantį vyrų! "
Judg 15:16 And Samson said, With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have I slain a thousand men.
Mch 7:9 Kadangi jam nusidėjau, turiu pakelti Viešpaties įniršį, kol jis apgins mano byląir grąžins man teisingumą. Jis išves mane į šviesą, ir aš regėsiu jo teisumą.
Mic 7:9 I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness.
Ts 19:26 Rytui prašvitus, moteris sugrįžo. Pargriuvusi prie durų to žmogaus namų, kur buvo jos vyras, ji gulėjo ten, kol išaušo diena.
Judg 19:26 Then came the woman in the dawning of the day, and fell down at the door of the man's house where her lord was, till it was light.
Pat 11:1 Neteisingos svarstyklės pasibjaurėtinos Viešpačiui, o sąžiningas svarstis jam teikia malonumą.
Pr 11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Jn 3:27 Jonas atsakė: "Žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus.
Jo 3:27 John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
1Kar 12:10 Jauni vyrai, augę drauge su juo, atsakė jam: "Tautai, kuri tavęs prašo: ‘Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą, bet tu turi jį palengvinti’, ­ privalai taip kalbėti: ‘Mano mažylis pirštas storesnis už mano tėvo juosmenį.
1Ki 12:10 And the young men that were grown up with him spake unto him, saying, Thus shalt thou speak unto this people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it lighter unto us; thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's loins.
Iz 49:11 Padarysiu jiems kelią per visus savo kalnus, mano vieškeliai bus nulyginti.
Isa 49:11 And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
Apd 27:13 Papūtus lengvam pietų vėjui, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanymą ir, pakėlę inkarą, leidosi pirmyn palei Kretos krantus.
Ac 27:13 And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete.
Kun 11:36 O šaltinis ar talpykla, turintys vandens, bus švarūs, bet kas palies dvėseną šaltinyje ar talpykloje, taps nešvarus.
Le 11:36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.

Sanctus Corpus Deus