Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Ez 11:11 Miestas nebus jums katilas, o jūs nebūsite mėsa jame; Izraelio paribyje jus bausiu.
Eze 11:11 This city shall not be your caldron, neither shall ye be the flesh in the midst thereof; but I will judge you in the border of Israel:
Joz 7:3 Jie grįžo pas Jozuę ir pranešė: "Nėra reikalo visiems žmonėms keliauti į aukštumas. Tenukeliauja du ar trys tūkstančiai vyrų ir teužpuola Ają. Priešų ten nedaug, visų žmonių nevargink kelione. "
Jos 7:3 And they returned to Joshua, and said unto him, Let not all the people go up; but let about two or three thousand men go up and smite Ai; and make not all the people to labour thither; for they are but few.
Jn 5:25 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateis valanda ­ ir dabar jau yra, ­kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, ir kurie bus išgirdę, tie bus gyvi.
Jo 5:25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Lk 10:12 Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui.
Lu 10:12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.
Žyd 10:8 Anksčiau pasakęs: Aukų ir atnašų, deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori, nemėgsti
He 10:8 Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;
Įst 10:6 Izraelitai keliavo iš Beeroto Bene Jaakano į Moserą. Ten mirė Aaronas, ten buvo ir palaidotas; jo sūnus Eleazaras tapo kunigu vietoj jo.
De 10:6 And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jaakan to Mosera: there Aaron died, and there he was buried; and Eleazar his son ministered in the priest's office in his stead.
1Kar 18:13 Mano viešpačiui tikrai buvo pranešta, ką aš padariau, Jezabelei žudant Viešpaties pranašus, kaip paslėpiau šimtą Viešpaties pranašų po penkiasdešimt į olą ir aprūpinau juos duona ir vandeniu.
1Ki 18:13 Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of the LORD, how I hid an hundred men of the LORD's prophets by fifty in a cave, and fed them with bread and water?
Joz 6:26 Ta proga Jozuė ištarė priesaiką: "Tebūna prakeiktas Viešpaties akivaizdoje žmogus, kuris bandytų atstatyti Jericho miestą! Savo pirmagimio kaina jis padės jo pamatusir savo jauniausiojo sūnaus kaina pastatys vartus. "
Jos 6:26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the LORD, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gates of it.
Pr 20:2 Abraomas sakė apie savo žmoną: "Ji mano sesuo. " Užtat Geraro karalius Abimelechas ją parsigabeno sau.
Ge 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
Įst 30:10 nes, jau sugrįžęs pas Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela, tu klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso, vykdydamas jo įsakymus ir įstatus, surašytus šioje Įstatymo knygoje.
De 30:10 If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul.
Mt 5:21 Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme.
Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
Iz 27:4 Pykčio mano širdyje nebėra. Bet jei pasirodytų jame erškėčių ir dagių, aš pakilčiau prieš juos ir sudeginčiau juos kartu.
Isa 27:4 Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together.
2Kar 14:10 Iš tikrųjų tu nugalėjai Edomą, ir tavo širdis pasipūtusi. Džiaukis savo garbe ir sėdėk namie! Kam gi turėtum ieškoti nelaimės, kad pats kristum ir Judą su savimi nutemptum? "
2Ki 14:10 Thou hast indeed smitten Edom, and thine heart hath lifted thee up: glory of this, and tarry at home: for why shouldest thou meddle to thy hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee?
1Kor 1:31 kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.
1C 1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
1Kor 13:8 Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas.
1C 13:8 Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
Iš 16:20 Bet jie Mozės nepaklausė. Kai kurie pasiliko šiek tiek ir rytojui, bet ji sukirmijo ir dvokė. Ant jų Mozė supyko.
Ex 16:20 Notwithstanding they hearkened not unto Moses; but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and stank: and Moses was wroth with them.
Ps 33:18 Tikrai Viešpats sergsti tuos, kurie pagarbiai jo bijoir pasitiki jo ištikima meile,
Ps 33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
1Kar 12:29 Vieną jų pastatė Betelyje, o kitą ­ Dane.
1Ki 12:29 And he set the one in Bethel, and the other put he in Dan.
Ps 137:3 nes mus į nelaisvę išvariusiejiten liepė mums giedoti, mūsų engėjai vertė mus džiūgauti, sakydami: "Pagiedokite mums Siono giesmių! "
Ps 137:3 For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.
1Krn 9:24 Vartininkai buvo pastatyti prie visų keturių šonų ­ rytų, vakarų, šiaurės ir pietų.
1Ch 9:24 In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.

Sanctus Corpus Deus