Content

Try not to play with this holy e-confession equipment, because God will punish you.

E-Confession
E-Confession

Prompted by Vatican's idea to use Internet for spreading God's word, we have decided to provide confession service through Internet to sinners, who are visiting our website. We hope that we will be able to save a few souls from Satan's snares. Anonymity is guaranteed. Connection with priest encoded by the algorithm of Holy Spirit. We will help you to perform this sacred duty of every person and you will be able to redeem your sins and repent of the evils committed without leaving comfort of your home. Your confession will be sent directly to our computerized confessional. The program will calculate your sins, evaluate their heaviness and will assign punishment. All electronic devices have been sanctified and the program is developed in strict accordance with all religious canons and rules. Since everything will be calculate by machinery and artificial intelligence, we can guarantee the most objective and unbiased evaluation.

1. Specify how many times you sinned of particular sin.
2. Choose whether you are a priest, Christian or unbeliever.
3. Press the button at the bottom and you will receive punishments.

God ensures greater grace and forgiveness for priests, because their life is hard and committed. As a result, intercourse with children, even sexually, for priests is not a big deal or significant sin. It is more like holy sex education for children. But for godless people similar sin burden is high. God will not forgive them for the slightest dirt. For infidelities and for not kissing hands of priests God will tear out eyes, will rip off legs and hands, will burn in eternal fire of Hell, you infidel muck! So accept the Lord and He will teach you, scum, some heavenly love and true spiritual values​​, not your atheistic descent and moral degradation, in which you are without God, our Father.

If you have divine feeling that our system is missing some sins or punishments, you can leave your suggestions in our Forums or Comments section.

0
Ps 68:29 iš savo šventovės Jeruzalėje, kur karaliai neša tau dovanas.
Ps 68:29 Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee.
2Krn 30:4 Kadangi toks nutarimas atrodė tinkamas karaliui ir visai bendrijai,
2Ch 30:4 And the thing pleased the king and all the congregation.
Mk 4:39 Atbudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: "Nutilk, nurimk! " Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.
Mar 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
Iz 34:16 Susiraskite Viešpaties knygoje ir paskaitykite, kas joje sakoma: "Nė vienas tų gyvūnų nedels atsirasti, nes taip paliepė Viešpaties lūposir jo dvasia visus ten surinks.
Isa 34:16 Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
Dan 5:11 Tavo karalystėje yra žmogus, apdovanotas Šventųjų dievų dvasia. Jau tavo tėvo dienomis jis reiškėsi nepaprastu supratimu, pažinimu ir išmintimi. Tavo tėvas Nebukadnecaras paskyrė jį magų, kerėtojų, chaldėjų ir spėliotojų galva
Da 5:11 There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers;
2Krn 17:19 Jie buvo karaliaus tarnyboje, neskaitant tų, kuriuos karalius buvo išdėstęs įtvirtintuose miestuose visame Jude.
2Ch 17:19 These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced cities throughout all Judah.
Rut 2:20 Noomė tarė marčiai: "Telaimina jį Viešpats, kurio malonė nepaliko nei gyvųjų, nei mirusiųjų! Mat tas žmogus, ­ paaiškino Noomė, ­ yra mūsų giminaitis, vienas mūsų atpirkėjų ".
Ru 2:20 And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen.
Pat 31:18 ט Ji mato, kad jos verslas klesti; naktį jos žibintas niekada neprigęsta.
Pr 31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.
Ez 40:30 Abiejuose šonuose prieangiai buvo dvidešimt penkių uolekčių ilgio ir penkių uolekčių pločio.
Eze 40:30 And the arches round about were five and twenty cubits long, and five cubits broad.
Lk 17:6 O Viešpats atsakė: "Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, ­ tai jis paklausytų jūsų.
Lu 17:6 And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
Jn 20:27 Paskui kreipėsi į Tomą: "Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis. "
Jo 20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
Sof 3:6 Sunaikinau tautas, jų gynybos bokštai sugriauti. Kalaviju taip iššlaviau jų gatves, kad nebėra kam jomis vaikščioti. Jų miestai sunaikinti, be žmonių, be gyventojų.
Zep 3:6 I have cut off the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by: their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitant.
Iš 33:20 Bet, ­ tarė jis, ­ mano veido negali pamatyti, nes žmogus negali pamatyti mane ir likti gyvas. "
Ex 33:20 And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
2Krn 18:10 Kenaanos sūnus Zedekijas, pasidaręs geležinius ragus, tarė: "Taip kalbėjo Viešpats: ‘Jais badysi aramėjus, kol jie bus pribaigti. ’"
2Ch 18:10 And Zedekiah the son of Chenaanah had made him horns of iron, and said, Thus saith the LORD, With these thou shalt push Syria until they be consumed.
Neh 13:19 Kai šešėliai pradėjo dengti Jeruzalės vartus, šabui artinantis, įsakiau uždaryti visus vartus ir nurodžiau, kad jie būtų atidaryti tik po šabo. Prie vartų pastačiau keletą savo tarnų, kad šabo dieną nebūtų gabenamos jokios prekės.
Ne 13:19 And it came to pass, that when the gates of Jerusalem began to be dark before the sabbath, I commanded that the gates should be shut, and charged that they should not be opened till after the sabbath: and some of my servants set I at the gates, that there should no burden be brought in on the sabbath day.
2Kar 8:20 Jo dienomis Edomas pakėlė maištą prieš Judo valdžią ir pasiskyrė sau karalių.
2Ki 8:20 In his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king over themselves.
Įst 31:10 Mozė įsakė jiems, tardamas: "Kas septinti metai paskirtu laiku, atleidimo metais, Palapinių iškilmėje
De 31:10 And Moses commanded them, saying, At the end of every seven years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles,
Jn 14:19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite.
Jo 14:19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
Mt 24:44 Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
1Jn 3:11 Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime mylėti vieni kitus.
1J 3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

Sanctus Corpus Deus